Osmc, kodi, trakt.tv crashes while tvshow scrobble

no reaction, deleted